Hellblazer — Hellblazer #225 — Illustration de couverture — Lee Bermejo inside : En terrain obscur — Lee Bermejo — © Éditions Urban Comics, 2019 — © DC Comics, 2006 — © Lee Bermejo, 2006

Hellblazer — Hellblazer #225 — Illustration de couverture — Lee Bermejo inside : En terrain obscur — Lee Bermejo — © Éditions Urban Comics, 2019 — © DC Comics, 2006 — © Lee Bermejo, 2006