Gunnm – © Yukito Kishiro – © Shūeisha – © Kōdansha – © Éditions Glénat

Gunnm – © Yukito Kishiro – © Shūeisha – © Kōdansha – © Éditions Glénat